Link copied!
Sign in / Sign up
15
Shares

स्तनपानाच्या वेगवेगळ्या पद्धती ज्याने स्तनपान देणे सहज सोप्पे होते.

मुल झाल्यावर रोजच्या दिनक्रमामध्ये बाळाला स्तनपान देणे या एक महत्वाच्या कामाची वाढ होते. सुरवातीला बाळाला कसे पाजावे याबाबत प्रत्येक आईचा गोंधळ होतो परंतु सरावाने ही गोष्ट जमायला लागते. बाळाला त्याच्या भुकेचा प्रमाणात, योग्य प्रमाणात दूध मिळावे या करता काही पद्धतींचा स्तनपान देताना वापर करावा. या काही पद्धती,स्थिती (पोझिशन) तुम्हांला बाळाला दूध पाजणे सोप्पे करतील.

१. पाळण्यासारखी स्थीती 

आपल्या बाळाला अशा स्थितीत धरुन ठेवा जेणेकरून त्याचा डोके आपल्या कोपऱ्याच्या आतील बाजूवर असले. दुसऱ्या हाताने बाळाला आधार द्या. बाळाचे नाक तुमच्या स्तनाला लागेल, बाळाला त्याचे ओठ स्तनापर्यंत नेण्यास मदत करा. बाळाला ज्या हातावर पाळण्यासारखे धरले आहे त्या हाताने स्तनाचा भागाकडे थोडासा हलकासा दाब द्या. त्यामुळे बाळाला दूध पिणे सोप्पे होईल. अति दाब देऊ नका नाही तर बाळाला गुदमरल्यासारखे होईल.

२. क्रॉसओव्हर स्थिती

ज्या बाजूने स्तनपान द्यायचे आहे, त्याच्या विरुद्ध हाताने बाळाचे डोकं धरा. तुमचं मनगट हे बाळाच्या खांद्याच्या आणि मानेचा मध्ये येईल. तुमचा अंगठा बाळाच्या एका कानाजवळ असेल आणि दुसरी बोटं बाळाच्या दुसऱ्या कानाजवळ असतील. आणि दुसरा मोकळ्या हातानं स्तन पकडायला आणि बाळाला स्तन ओठपर्यंत न्यायला मदत करा.

३. फुटबॉलची स्थिती

 

 

ही एक घट्ट पकड असलेली स्थिती म्हणून ओळखली जाते. जर तुम्हांला जुळी मुले असतील तर ही पद्धत तुम्हांला फार उपयोगी ठरेल. तसेच, सी-सेक्शन पद्धतीने प्रसूती झाली असेल तर पोटावर दाब येऊ नये म्हणून ही स्थिती उपयुक्त ठरेल. तसेच स्तनाचे आकारमान जास्त असेल किंवा बाळा प्रिमॅच्युर असेल तरी देखील हि स्थिती उपयोगी ठरतेआपल्या बाळाच्या पाय फुटबॉल पकडतो तसे पकडावे. खालच्या बाजूने स्तनपान केल्यासारखे वाटते. एकाच हाताने बाळाचे डोके पकड आणि पायाला आधार आपल्या बाळाचे डोके त्याच हाताने आधार द्या आणि दुसऱ्या हाताने स्तन व्यवस्थित धरा.

४. पाठीवर झोपून

या स्थितीत पाठीवर झोपून आधार मिळेल अश्या स्थितीत झोप आणि बाळाला पोटावर घ्या आणि त्या स्थितीत बाळाला पाजा. एकदा बाळाला दूध कसे घ्यायचे कळले की बाळाला दोन्ही हातानं पकडून धरा. या स्थितीत तुम्ही तुमच्या पाठीला आराम देऊ शकता आणि बाळाला पाजू देखील शकता .

५. एका अंगावर झोपून

ज्यावेळी तुम्हांला रात्री झोपलेलं असताना, अचानक उठून बाळाला पाजवे लागते अश्यावेळी त्यावेळी ही स्थिती तुम्हांला उपयुक्त ठरते. यामध्ये बाळ आणि तुम्ही एका अंगावर होऊन बाळाला एका अंगावर वळवून त्याला दूध पिण्यास मदत करा. आणि एका हाताने स्तन बाळाला दूध पिता येईल असे करा. 

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
100%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon