Link copied!
Sign in / Sign up
3
Shares

5 ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ADD/ADHD ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ


ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ADD ਜਾਂ ADHD ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਕਾਰ ਹਨ- ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਫ਼ੀਸਟ ਡਿਸਆਰਡਰ(ਏ. ਡੀ. ਡੀ) ਅਤੇ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਫ਼ੀਸਟ ਹਾਈਪਰਅਕਟੀਵੀਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ(ਏ. ਡੀ. ਐਚ. ਡੀ)। ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਲੱਛਣ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਖਣ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਇਹ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਰਹੇ ਕੁਛ ਲੱਛਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ADD ਜਾਂ ADHD ਹੈ:-

1. ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਲਾ ਸਕਣਾ; ਛੇਤੀ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹਟ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਕਸ ਜਾਣਾ

ਬਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ADHD ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਜਗਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਟਕਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਚਲਦੇ ਹਨ, ਤੜਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਗਾਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ, ਚੂਪ ਚਾਪ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

2. ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ

ADHD ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਬਾਤਚੀਤ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ADD ਜਾਂ ADHD ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

3. ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ADHD ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਅਕਟੀਵੀਟੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਮਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਪੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਜਹ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਕੰਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

4. ਵਿੱਚ ਟੋਕਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ EQ ਹੋਣਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚਲਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਕਤ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਣ ਦੀ ਚਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

5. ਉਦਾਸੀ, ਪੁਰੀ ਤਰਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਾ

ADHD ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਈਪਰਅਕਟੀਵੀਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਬੀਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਣ ਜਾਣੇ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ADHD ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ADD/ADHD ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ, ਜੋਸ਼ੀਲੇ, ਉਤਸਾਈ ਅਤੇ ਨਰਮ ਸੁਭਾਹ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਵੋ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵਧੀਆ ਰਵੋਗੇ। 

Tinystep Baby-Safe Natural Toxin-Free Floor Cleaner

Dear Mommy,

We hope you enjoyed reading our article. Thank you for your continued love, support and trust in Tinystep. If you are new here, welcome to Tinystep!

Recently, we launched a baby-safe, natural and toxin-free floor cleaner. Recommended by moms and doctors all over India, this floor-cleaner liquid gets rid of germs and stains without adding harmful toxins to the floor. Click here to buy it and let us know if you liked it.

Stay tuned for our future product launches - we plan to launch a range of homecare products that will keep your little explorer healthy, safe and happy!

Click here for the best in baby advice
What do you think?
0%
Wow!
0%
Like
0%
Not bad
0%
What?
scroll up icon